Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων

Αρ. Φακέλου: ΑΡ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 250125

Τμήμα: Π.Υ.Σ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Κύρια Κατηγορία:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Τύπος: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Τίτλος: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων,  προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού ποσού #58.367,90 € # πλέον ΦΠΑ, ήτοι #72.118,50 €# συμπ/νου του ΦΠΑ 24% για το έτος 2024 για την προμήθεια:
Α. πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που στεγάζουν τις  Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ της ΠΥΣΥ Πελοποννήσου , ποσού #46.125,00€# πλέον ΦΠΑ ήτοι #12.042,90 €# συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%.
Β. καυσίμων κίνησης για τα υπηρεσιακά οχήματα (επιβατικά) που εξυπηρετούν  τις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ της ΠΥΣΥ Πελοποννήσου, ποσού #12.042,90 €# πλέον ΦΠΑ ήτοι #14.932,50 €#  συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%.

Προϋπολογισμός: 58.167,90€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 72.118,50€ συμπ/νου ΦΠΑ

Ημ/νία Δημοσίευσης: 27/11/2023 

Ημ/νία Διενέργειας: 16/11/2023 

Τόπος κατάθεσης προσφορών:Κωνσταντίνα Χρόνη 2710391942