Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων

Επαναληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων
για την προμήθεια επίπλων, για την κάλυψη των αναγκών της Π.Υ.Σ.Υ. Κ.
Μακεδονίας στο κτίριο της Κ. Ντήλ 4, Θεσσαλονίκη, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή).