Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων

Αρ. Φακέλου: Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης 681583/28-11-2023    

Τίτλος: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης  παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια που στεγάζονται Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Νοτίου Αιγαίου, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και με δικαίωμα προαίρεσης για παράταση των υπηρεσιών έως δώδεκα (12) επιπλέον μήνες.

Ημ/νία Διενέργειας: 29/12/2023

Προϋπολογισμός: 299.977,20€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ    

Τμήμα: Τμήμα Συντονισμού & Υποστήριξης ΠΥΣΥ νοτίου Αιγαίου

Κύρια Κατηγορία: Παροχή Υπηρεσιών    

Τύπος: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων     

Στοιχεία επικοινωνίας:
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΛ. 2241088328    
ΛΙΑΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΗΛ. 2241088367