Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού  διαγωνισμού άνω των ορίων

Αρ. Φακέλου    Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης 848193/14-06-24

Θέμα: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων προϋπολογισθείσας δαπάνης   συνολικού ποσού 259.540,15€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 321.829,78€ συμπ/νου ΦΠΑ, για τα έτη 2025-2026 για την προμήθεια: πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που στεγάζονται δομές αρμοδιότητάς μας για τα έτη 2025-2026: #225.942,39€# πλέον ΦΠΑ, ήτοι 280.168,56€ συμπ/νου ΦΠΑ 
και καυσίμων κίνησης για τα υπηρεσιακά οχήματα (επιβατικά) που ανήκουν στις δομές αρμοδιότητας μας για τα έτη 2025-2026: #33.597,76€# πλέον ΦΠΑ, ήτοι 41.661,22€ συμπ/νου ΦΠΑ.

Ημ/νία Διενέργειας: 24/7/2024  11:00:00 πμ

Προϋπολογισμός:    259.540,15€ πλέον ΦΠΑ

Τμήμα: ΠΥΣΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Κύρια Κατηγορία:  ΠΡΟΜΗΘEIA  

Ημ/νία Δημοσίευσης : 14/06/2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22/07/2024  23:59:59 μμ

Τύπος: Ανοικτή Διαδικασία αρ. 27 Ν.4412/2016  άνω των ορίων 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Τομαρά Άννα 2610630928