Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αρ. Φακέλου:  ΦΠΥ 31/2020

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κύρια Κατηγορία: Παροχή Υπηρεσιών

Τύπος: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Τίτλος: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (ΦΠΥ 31/2020)

Ημ/νία Διενέργειας: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 27/07/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 31/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00.

Προϋπολογισμός: Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 108.348,00€ πλέον ΦΠΑ (ποσό 54.174,00€ για χρονικό διάστημα 6 μηνών και ποσό 54.174,00€ για το χρονικό διάστημα της εξάμηνης παράτασης)

Τόπος Κατάθεσης Προσφορών/Πληροφορίες: e-ΕΦΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ακαδημίας 22, τκ 106 71 Αθήνα, Γρ. Αυτοτελούς
Τμ. Διοικητικής Μέριμνας, Γεν. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
Πληροφορίες: Σταυρούλα Μπίτσικα & Ελένη Γεμιστού Σ. τηλ.210 37 29 645 210 36 66 052

Ημ/νία Δημοσίευσης: 20/7/2020