Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αρ. Φακέλου:  Συστ. αρ. ΕΣΗΔΗΣ:266140

Τίτλος: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των Συστημάτων Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας στα κτίρια (ιδιόκτητα και μισθωμένα) όπου στεγάζονται Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, αρμοδιότητας ΠΥΣΥ Κ. Μακεδονίας, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών

Ημ/νία Διενέργειας: 08/12/2023    

Προϋπολογισμός: #133.008,08€# συμπ/νου ΦΠΑ 24%, Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: #107.264,58€

Τμήμα:ΠΥΣΥ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κύρια Κατηγορία: ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ημ/νία Δημοσίευσης: 20/11/2023    

Τύπος: Διακήρυξη

Στοιχεία επικοινωνίας: Μακρής Δημήτρης 2310294764, Γρηγοριάδου Αικατερίνη 2310294772