Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αρ. Φακέλου: Συστ. αρ. ΕΣΗΔΗΣ:248156 (ΑΔΑΜ: 23PROC013633006)

Τίτλος:  Διακήρυξη  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια που στεγάζονται Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, αρμοδιότητας ΠΥΣΥ Δυτικής Μακεδονίας, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών με δικαίωμα προαίρεσης του Φορέα για παράταση των υπηρεσιών έως δώδεκα (12) επιπλέον μήνες.

Ημ/νία Διενέργειας: 13/11/2023    

Προϋπολογισμός: 111.487,20 €   €  χωρίς ΦΠΑ 24%  138.244,12  € συμπ/νου ΦΠΑ 24%

Τμήμα: Π.Υ.Σ.Υ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κύρια Κατηγορία: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

Ημ/νία Δημοσίευσης: 24/10/2023    

Τύπος: Διακήρυξη

Στοιχεία επικοινωνίας: Κόμπου Μαρίνα, Φωτούλα Χρυσή 24610-55851,  24610-55823