Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

ΑΡ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 225146

Κύρια Κατηγορία: Υπηρεσία

Τύπος: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης  παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια που στεγάζονται Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, για χρονικό διάστημα 24 μηνών αρχής γενομένης από της υπογραφής των συμβάσεων και όχι πριν της 01/04/2024, με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης του Φορέα για παράταση των υπηρεσιών έως δώδεκα (12) επιπλέον μήνες

Προϋπολογισμός:  418.975,20 € πλέον ΦΠΑ

Ημ/νία Δημοσίευσης: 15.09.2023

Ημ/νία Διενέργειας: 23/10/2023

Τμήμα: Π.Υ.Σ.Υ. / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας: Μαλαμίτσας Δημήτριος 2531083051 Μαυρίδης Νικόλαος 2531083083073