Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αρ. πρωτ. Διακήρυξης:429302  /15-09-23

Κύρια Κατηγορία: ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τύπος: Ανοικτή Διαδικασία αρ. 27 Ν.4412/2016 Κάτω των ορίων

Θέμα:  Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των συστημάτων ψύξης – θέρμανσης – αερισμού στα κτήρια του e-ΕΦΚΑ που στεγάζουν υπηρεσίες αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Δυτ. Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας  για τα έτη 2024-2025 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (ήτοι μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης).

Προϋπολογισμός:  155.849,15 €  πλέον ΦΠΑ

Ημ/νία Δημοσίευσης: 15.09.2023

Ημ/νία Διενέργειας: 06/10/2023

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 03/10/2023 15:00 μμ

Τμήμα:ΠΥΣΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας: Άννα Τομαρά 2610630928  Βασιλική Δανέλη 2610630927