Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αρ. Φακέλου:   ΦΠΥ 91/21

Τίτλος: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων σε ιδιόκτητα κτίρια του τ.ΕΤΕΑΕΠ νυν e-ΕΦΚΑ στην Αττική για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με μονομερές δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ για παράταση έως ένα (1) επιπλέον έτος

Κύρια Κατηγορία:  Παροχή Υπηρεσιών

Τμήμα:  ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπολογισμός: Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 72.220,00€ πλέον ΦΠΑ (ποσό 89.552,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  Εκ των οποίων το ποσό των 36.110,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 44.776,40 €) αφορά το μονομερές δικαίωμα του Φορέα παράτασης ενός επιπλέον έτους.

Ημ/νία Διενέργειας:   17/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Τύπος:   ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ)
Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο, Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 106 71 Αθήνα, Πληροφορίες:  Χονδροκούκη Άννα & Ηλίας Αλεξόπουλος
τηλ.210 36 66 052 & 210 37 29 772