Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αρ. Φακέλου:   ΦΠΥ 95/21

Τίτλος: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των εγκαταστάσεων ψύξης – θέρμανσης – αερισμού, σε οκτώ (8) κτίρια ιδιοκτησίας του e-ΕΦΚΑ (τ.ΕΤΕΑΕΠ), στα οποία στεγάζονται οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας του, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με μονομερές δικαίωμα του Φορέα για παράταση των υπηρεσιών έως έξι (6) μήνες, με τους ίδιους όρους.
  

Κύρια Κατηγορία:  Παροχή Υπηρεσιών

Τμήμα:  ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπολογισμός: Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 48.986,25€ πλέον ΦΠΑ (ποσό 60.742,95€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  Εκ των οποίων το ποσό των 16.328,75 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 20.247,65 €) αφορά το μονομερές δικαίωμα του Φορέα παράτασης έξι (6) ακόμα μηνών

Ημ/νία Διενέργειας:  19/01/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Τύπος:   ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ)
Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο, Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 106 71 Αθήνα, Πληροφορίες:  Τσολακίδου Μαρία & Ηλίας Αλεξόπουλος
τηλ.210 36 66 010 & 210 37 29 772