Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αρ. Φακέλου:  542668/28-12-2021 Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ:   149320 

Τίτλος: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για το έτος 2022 για την προμήθεια:Α. πετρελαίου θέρμανσης και Β. καυσίμων κίνησης 
  

Κύρια Κατηγορία: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και καυσίμων κίνησης

Τμήμα:  Συντονισμού και Υποστηρίξης της ΠΥΣΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προϋπολογισμός: προϋπολογισθείσα δαπάνη συνολικού ποσού #99.412,53€# πλέον ΦΠΑ, ήτοι #123.217,54€# συμπ/νου του ΦΠΑ 24% , Α. πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που στεγάζουν τις  Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ της Στερεάς Ελλάδας, ποσού #85.565,94€# πλέον ΦΠΑ ήτοι #106.101,78 €# συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24% και Β. καυσίμων κίνησης για τα υπηρεσιακά οχήματα (επιβατικά) που εξυπηρετούν τις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ της Στερεάς Ελλάδας ποσού #13.846,59€# πλέον ΦΠΑ ήτοι #17.169,76€#  συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%

Ημ/νία Δημοσίευσης: 28/12//2021

Ημ/νία Διενέργειας: 17/01/2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Τύπος: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων

Στοιχεία επικοινωνίας: Ωρολογά Τερψιθέα  τηλ. 22310 56221