Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αρ. Πρωτ.:  Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 143721, Αρ. Διακήρυξης: 485898/27-11-21  

Τίτλος: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων,  προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού ποσού #122.305,29€# πλέον ΦΠΑ, ήτοι #151.658,56 €# συμπ/νου του ΦΠΑ 24% για τα έτη 2022-2023 για την προμήθεια:
  
Α. πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που στεγάζουν τις  Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ της Θεσσαλίας, ποσού  #94.798,71€# πλέον ΦΠΑ ήτοι #117.550,40 €# συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%

Β. καυσίμων κίνησης για τα υπηρεσιακά οχήματα (επιβατικά και μοτοποδήλατα) που εξυπηρετούν  τις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ της Θεσσαλίας ποσού #27.506,58 €# πλέον ΦΠΑ ήτοι #34.108,16 € #  συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%

Κύρια Κατηγορία: Προμήθειες

Τμήμα: ΠΥΣΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Προϋπολογισμός: Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 122.305,29 € πλέον ΦΠΑ

Ημ/νία Δημοσίευσης: 29/11//2021

Ημ/νία Διενέργειας: 16/12/2021 

Στοιχεία επικοινωνίας: Κούμπου Παρασκευή Τηλ:2410-563198, 563183, pysy.thessalias@efka.gov.gr