Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αρ. Πρωτ.:  462255/15-11-2021  Συστ. αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 141046  

Τίτλος: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για το έτος 2022 για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια, μεταφορά, συναρμολόγηση και τοποθέτηση ραφιών τύπου dexion στα κτίρια που στεγάζονται Υπηρεσίες του e - ΕΦΚΑ, αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Κύρια Κατηγορία: Προμήθειες

Τμήμα: ΠΥΣΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προϋπολογισμός: 40.500,00 €  χωρίς ΦΠΑ 24% 50.220.00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%

Ημ/νία Δημοσίευσης: 15/11//2021

Ημ/νία Διενέργειας: 01/12/2021 

Στοιχεία επικοινωνίας: Παναγιωτόπουλος Νικόλαος  Τηλ.:2310294718