Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αρ. Πρωτ.:  397462/8-10-2021  Συστ. αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 140739  

Τίτλος: Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) προϋπολογισθείσας δαπάνης #325.115,54€# (τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και έντεκα λεπτών) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι #403.143,27 €# (τετρακοσίων τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών ευρώ και είκοσι επτά λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, από την υπογραφή της σύμβασης και για τα έτη 2022-2023, που αφορά την προμήθεια:
 .πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που στεγάζουν Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Κ. Μακεδονίας, ποσού #279.529,03€# (διακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι εννέα  ευρώ και τριών λεπτών) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι #346.616,00€# (τριακοσίων σαράντα έξι  χιλιάδων εξακοσίων δέκα έξι ευρώ),
 .καυσίμων κίνησης για τα υπηρεσιακά οχήματα που εξυπηρετούν τις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Κ. Μακεδονίας, ποσού #45.586,53€# σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα τριών λεπτών) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι #56.527,29€# (πενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι επτά ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της ισχύουσας μέσης τιμής λιανικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης και της αμόλυβδης βενζίνης (κατά την ημέρα παράδοσης) της περιοχής (νομού) που παραδίδεται, έτσι όπως παρουσιάζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Κύρια Κατηγορία: Προμήθειες

Τμήμα: ΠΥΣΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προϋπολογισμός: #325.115,54€#  πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι #403.143,27€# συμπ/νου ΦΠΑ. 

Ημ/νία Δημοσίευσης: 08/10/2021

Ημ/νία Διενέργειας: 11/11/2021 

Στοιχεία επικοινωνίας: Παναγιωτόπουλος Νικόλαος  Τηλ.:2310294718