Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για δύο (2) έτη για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εγκαταστάσεων ψύξης – θέρμανσης – κλιματισμού στα κτίρια που στεγάζονται Υπηρεσίες του e – ΕΦΚΑ, αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).