Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αρ. Πρωτ.:  386243/4-10-2021

Κωδικός CPV:    50750000-7 «Υπηρεσίες Συντήρησης Ανελκυστήρων»

Τίτλος: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν σε ιδιόκτητα και μισθωμένα κτήρια που στεγάζονται οι δομές αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας του e-ΕΦΚΑ για διάστημα από 1-1-2022 έως 31-12-2022, με μονομερές δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ παράτασης έως 14-10-2023.

Τμήμα: ΠΥΣΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προϋπολογισμός: 47.220,00 € ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%

Ημ/νία Δημοσίευσης: 05/10/2021

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19/10/2021 14:00 μμ