Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αρ. Πρωτ.:  334848/03-09-2021

Τύπος:  Ανοικτή Διαδικασία αρ. 27 Ν.4412/2016 κάτω των ορίων

Κύρια Κατηγορία:    παροχή υπηρεσιών

Τίτλος: Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, κάτω των ορίων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 68.260,00€ πλέον ΦΠΑ (84.642,40€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των συστημάτων ψύξης-θέρμανσης-αερισμού για τα έτη 2022-2023 στα κτήρια του e-ΕΦΚΑ που στεγάζουν υπηρεσίες αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Δυτ. Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας

Ημ/νία Διενέργειας: 27/09/2021 11:00 πμ

Τμήμα: ΠΥΣΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προϋπολογισμός: 68.260,00€  πλέον ΦΠΑ

Ημ/νία Δημοσίευσης: 03/09/2021

Καταληκτική ημ/νία υποβολής προσφορών: 20/9/2021 14: 00 μμ

Στοιχεία επικοινωνίας: Δανέλη Βασιλική 2610344788