Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης: 288302/28-07-2021

Τύπος: Ανοικτή Διαδικασία αρ. 27 Ν.4412/2016 κάτω των ορίων

Κύρια Κατηγορία:    Προμήθεια

Τίτλος: Επαναληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων προϋπολογισθείσας δαπάνης 133.340,00€ πλέον ΦΠΑ (165.295,60€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτηρίων που στεγάζουν δομές του e-ΕΦΚΑ αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Δυτ. Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας στις Π.Ε. Αχαΐας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου για τα έτη 2021-2022

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 13/8/2021  3:00:00 μμ

Ημερομηνία Διενέργειας: 19/8/2021  11:00:00 πμ

Τμήμα: ΠΥΣΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προϋπολογισμός: 133.340,00 πλέον ΦΠΑ

Ημ/νία Δημοσίευσης: 28/7/2021

Τόπος κατάθεσης προσφορών/ πληροφορίες - τηλέφωνο επικοινωνίας: Δανέλη Βασιλική
2610344788