Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

«Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών του με αρ.πρωτ. 111189/31-03-21 (αρ.συστ.ΕΣΗΔΗΣ:104948 & ΑΔΑΜ:21PROC008366494) Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη Διασύνδεση του e- ΕΦΚΑ με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Κοινωνική Ασφάλιση (Electronic Exchange of Social Security Information - EESSI)».(ΦΠΥ66/20)