Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Αρ. Πρωτ.:   387837 05-10-2021

Τύπος:  Ανοικτή Διαδικασία αρ. 27 Ν.4412/2016 κάτω των ορίων

Κύρια Κατηγορία:    παροχή υπηρεσιών

Τίτλος: Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, κάτω των ορίων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.665,40€ πλέον ΦΠΑ (73.985,10€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων στα ιδιόκτητα και μισθωμένα κτήρια του e-ΕΦΚΑ που στεγάζουν υπηρεσίες αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Δυτ. Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας

Ημ/νία Διενέργειας: 26/10/2021 11:00 πμ

Τμήμα: ΠΥΣΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προϋπολογισμός: 59.665,40€  πλέον ΦΠΑ

Ημ/νία Δημοσίευσης: 05/10/2021

Καταληκτική ημ/νία υποβολής προσφορών: 20/10/2021 14: 00 μμ

Στοιχεία επικοινωνίας: Δανέλη Βασιλική 2610344788 Τομαρά Άννα 2610367204