Διακήρυξη Ανοιχτού Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Φάκελος:   ΦΓ 42Ε/20

Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης: 306803/20-11-2020 

Τύπος: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

Κύρια Κατηγορία:  Προμήθεια

Τίτλος: Διακήρυξη Ανοικτού επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης 68.720,14€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 85.212,98 € συμπ/νου ΦΠΑ για τα έτη 2021-2022 για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τα υπηρεσιακά οχήματα (επιβατικά, φορτηγά και μοτοποδήλατα) που ανήκουν στις Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) επί της ισχύουσας μέσης τιμής λιανικής πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου diesel κίνησης (κατά την ημέρα παράδοσης) της περιοχής (νομού) που παραδίδεται, έτσι όπως παρουσιάζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Προϋπολογισμός: #68.720,14#€ πλέον ΦΠΑ € ήτοι #85.212,98# € συμπ/νου ΦΠΑ

Ημ/νία Δημοσίευσης: 20/11/2020

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ