Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΦΠΥ 99/22

Αρ. Φακέλου  ΦΠΥ 99/22 Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης: 491675/21-10-2022

Θέμα: Διενέργεια  Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την υλοποίηση του έργου:  «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ E-ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΕΡΓΟΥ  «SUB4: Ψηφιοποίηση ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ E-ΕΦΚΑ ΔΡΑΣΗ 16750 (ΟΠΣ ΤΑ  5149162)»» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149162).      (ΦΠΥ 99/22)

Ημ/νία Διενέργειας: 01/12/2022 ΩΡΑ:11:00

Προϋπολογισμός:  900.000,00  €   ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης  50%  ποσού 450.000,00 € μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ Συνολικός Προϋπολογισμός 1.350.000,00 € μη συμπ/νου ΦΠΑ 

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κύρια Κατηγορία:  Παροχή Υπηρεσιών

Ημ/νία Δημοσίευσης : 21/10/2022

Τύπος: Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: ΤΡΙΤΗ 29/11/2022 ΩΡΑ: 15:00

Πληροφορίες - τηλέφωνο επικοινωνίας: Μπίντζα Νίκη  αρ.τηλ. 210-37 29 506 / 210 37 29 772