Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ( ΦΠΥ 92/21)

Αρ. Φακέλου:    ΦΠΥ92/21

Τύπος:  Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων

Κύρια Κατηγορία:    Παροχή Υπηρεσιών

Τίτλος: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Παροχή υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης 67 φωτοαντιγραφικών πολυμηχανημάτων (Printer, Copier, Scanner) του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με ημερομηνία έναρξης όχι νωρίτερα από τις 31/3/2022, με μονομερές δικαιώματος του Φορέα για παράταση των υπηρεσιών για ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους

Ημ/νία Διενέργειας: 18/01/2022

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπολογισμός: #78.159,00€# πλέον του νομίμου Φ.Π.Α. (96.917,16€ συμπ/νου ΦΠΑ)

Ημ/νία Δημοσίευσης: 29/12/2021

Στοιχεία επικοινωνίας :Ξυλογιάννη θεοδώρα στο τηλ. 210.36 66 314  και Αλεξόπουλος Ηλίας στο τηλ. 210.37.29.772