Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΦΠΥ 91/22

Αρ. Φακέλου    ΦΠΥ 91/22 

Θέμα: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων στα κτίρια (ιδιόκτητα και μισθωμένα) που στεγάζουν Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, καθώς και σε αυτά που η μέριμνα για τη συντήρησή τους εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με μονομερές δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ παράτασης έως ένα (1) επιπλέον έτος από τη λήξη της σύμβασης, με τους ίδιους όρους. 

Ημ/νία Διενέργειας:  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η  27/12/2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.  Ημερομηνία διενέργειας/ηλεκτρονικής αποσφράγισης διαγωνισμού  είναι  η 28/12/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. 

Προϋπολογισμός: Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 315.480,00€ πλέον ΦΠΑ (ποσό 391.195,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  Εκ των οποίων το ποσό των 157.740,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (195.57,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) αφορά το μονομερές δικαίωμα του Φορέα για παράταση ενός (1) επιπλέον έτους.

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κύρια Κατηγορία:  Παροχή Υπηρεσιών

Ημ/νία Δημοσίευσης : 25/11/2022

Τύπος: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  

Πληροφορίες - τηλέφωνο επικοινωνίας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ) Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 106 71 Αθήνα, Γρ. Αυτοτελούς Τμ. Διοικητικής Μέριμνας, Γεν. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης Πληροφορίες:   Σταυρούλα Μπίτσικα & Ηλίας Αλεξόπουλος
τηλ.210 37 29 645 & 210 37 29 772