Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΠΥ 28/21)

Αρ. Φακέλου:  ΦΠΥ 28/21 (Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 259971/05-07-21)

Τύπος: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων

Κύρια Κατηγορία:    Παροχή Υπηρεσιών

Τίτλος: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με δικαίωμα προαίρεσης για παράταση των υπηρεσιών έως δώδεκα (12) επιπλέον μήνες  (ΦΠΥ 28/21)

Ημ/νία Διενέργειας: 10/08/2021 

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπολογισμός: #2.726.251,20 €# πλέον του νομίμου Φ.Π.Α. (#3.380.551,49# € συμπ/νου ΦΠΑ)

Ημ/νία Δημοσίευσης: 09/07/2021

Στοιχεία:Ραουζαίου Μαρία-Νικολέττα, Ηλίας Αλεξόπουλος (Αρ.τηλ.210-3729672, 210-3729772)