Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΓ 68/22)

Αρ. Φακέλου ΦΓ 68/22

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων,για την προμήθεια υλικών τύπου dexion σε κτίρια αρμοδιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Ημ/νία Διενέργειας: 11/08/2022

Προϋπολογισμός: 71.345,00 €  πλέον ΦΠΑ ή 88.467,80 €  συμπ/νου του ΦΠΑ 24%

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Κύρια Κατηγορία: ΠΡΟΜΗΘEIA ΑΓΑΘΩΝ

Ημ/νία Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ:22/07/2022

Τύπος: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08/08/2022

Τόπος κατάθεσης προσφορών/ πληροφορίες - τηλέφωνο επικοινωνίας: e-Ε.Φ.Κ.Α., (Ακαδημίας 22, τκ 106 71 Αθήνα, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο)