Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΓ 51/22)

Αρ. Φακέλου ΦΓ 51/22

Θέμα: Διακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο Προμήθειας Αγαθών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5.000 ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ/ΙΚΑΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ E-ΕΦΚΑ.

Ημ/νία Διενέργειας06/07/2022

Προϋπολογισμός: 5.000.000,00€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 6.200.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Κύρια Κατηγορία: ΠΡΟΜΗΘEIA ΑΓΑΘΩΝ

Ημ/νία Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ: 7/6/2022

Τύπος: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 4/7/2022

Τόπος κατάθεσης προσφορών/ πληροφορίες - τηλέφωνο επικοινωνίας: e-Ε.Φ.Κ.Α., (Ακαδημίας 22, τκ 106 71 Αθήνα, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο)