Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΦΓ 42/22)

Αρ. Φακέλου:  ΦΓ 42/22

Τύπος:  ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)

Κύρια Κατηγορία:  Προμήθεια Αγαθών

Τίτλος: Διακήρυξη Aνοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #775.000,00€# πλέον ΦΠΑ ή #961.000,00€# συμπ/νου ΦΠΑ, για την κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων του e-ΕΦΚΑ για χρονικό διάστημα ενός περίπου έτους, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους γενικούς και ειδικούς όρους και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της συνολικής τιμής ανά Τμήμα. ΦΓ 42/22

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Προϋπολογισμός: #775.000,00#€ πλέον ΦΠΑ ήτοι #961.000,00#€ συμπ/νου ΦΠΑ

Ημ/νία Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ: 03/05/2022

Καταληκτική ημ/νία υποβολής προσφορών: 16/05/2022

Τόπος κατάθεσης προσφορών:e-Ε.Φ.Κ.Α., (Ακαδημίας 22, τκ 106 71 Αθήνα, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο)