Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΦΓ 30/23

Αρ. Φακέλου    ΦΓ 30/23

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την εκτύπωση και προμήθεια 400.000τμχ Ευρωπαϊκών Καρτών Ασφάλισης Ασθένειας, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Ημ/νία Διενέργειας:  07/06/2023

Προϋπολογισμός:  32.000,00€ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 39.680,00€ συμπ/νου ΦΠΑ)

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Κύρια Κατηγορία:  ΠΡΟΜΗΘEIA ΑΓΑΘΩΝ 

Ημ/νία Δημοσίευσης : 18/05/2023

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:06/06/2023

Τύπος: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Τόπος κατάθεσης προσφορών: e-Ε.Φ.Κ.Α., (Ακαδημίας 22, τκ 106 71 Αθήνα, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο)