Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΦΓ 11/23

Αρ. Φακέλου    ΦΓ 11/23

Θέμα: Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια λογισμικού για την διαχείριση του κεντρικού καταλόγου χρηστών του e-ΕΦΚΑ, την κεντρική διαχείριση των συστημάτων του e-ΕΦΚΑ τα οποία αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για την ασφάλεια των συστημάτων του e-ΕΦΚΑ» Σύμβαση 2 του Έργου: «Υποέργο 5 και 6: Ανάπτυξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ, αναβάθμιση του συστήματος ψηφιακής απονομής συντάξεων «ΑΤΛΑΣ» (Δράση 16750) και ανάπτυξη συστημάτων κεντρικής διαχείρισης του e-ΕΦΚΑ»

Ημ/νία Διενέργειας:  21/06/2023

Προϋπολογισμός:  6.617.000,00 € πλέον ΦΠΑ ήτοι 8.205.080,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Κύρια Κατηγορία:  ΠΡΟΜΗΘEIA 

Ημ/νία Δημοσίευσης : 19/05/2023

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:19/06/2023

Τύπος: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Τόπος κατάθεσης προσφορών: e-Ε.Φ.Κ.Α., (Ακαδημίας 22, τκ 106 71 Αθήνα, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο)