Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αρ. Φακέλου:   ΦΠΥ 26/20  Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης 159440/16-07-2020 

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κύρια Κατηγορία:  Παροχή Υπηρεσιών

Τύπος: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

Τίτλος: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την  Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης – Υποστήριξης του Έργου "Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Πλειστηριασμών (Π.Δ. 67/2015) στην ιστοσελίδα του  τ.ΕΤΑΑ - ΤΑΝ καθώς και της επέκτασής του, με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών". 

Ημ/νία Δημοσίευσης: 17/07/2020

Ημ/νία Διενέργειας: 06/08/2020

Προϋπολογισμός: 73.500,00 πλέον ΦΠΑ ή 91.140,00 συμπ/νου ΦΠΑ 

Πληροφορίες: Μπίντζα Νίκη  αρ.τηλ. 210-370290506