Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αρ. Φακέλου 16895/13-01-2023:  Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 267133

Τίτλος: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για το έτος 2024 για την προμήθεια:πετρελαίου θέρμανσης, καυσίμων κίνησης και πετρελαίου ντίζελ     

Ημ/νία Διενέργειας: Ηλεκτρονική  αποσφράγιση στις 13/12/2023 και ώρα 11:00 π.μ.    

Προϋπολογισμός: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για το έτος 2024 για την προμήθεια:πετρελαίου θέρμανσης, καυσίμων κίνησης και πετρελαίου ντίζελ ποσού #151.159,87€# πλεόν ΦΠΑ, ήτοι #187.439,33€# συμπ/νου του ΦΠΑ.    

Τμήμα: Τμήμα Συντονισμού και Υποστηρίξης της ΠΥΣΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κύρια Κατηγορία: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, καυσίμων κίνησης και πετρελαίου ντίζελ

Ημ/νία Δημοσίευσης: 21/11/2023

Τύπος: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων    

Στοιχεία επικοινωνίας: Ωρολογά Τερψιθέα  τηλ. 22310 56222