Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αρ. Φακέλου: Αρ. Πρωτ.:434802/15-09-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013414766)Συστ. αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 226236    

Τίτλος: Επαναληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) που αφορά την προμήθεια καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Κ. Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 137.529,74€# πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι #170.536,89€#  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για τα έτη 2024-2025.    

Ημ/νία Διενέργειας: 13/10/2023    

Προϋπολογισμός: 137.529,74€# πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι #170.536,89€#  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,    

Τμήμα: ΠΥΣΥ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    

Κύρια Κατηγορία: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ    

 

Τύπος: Διακήρυξη    

Στοιχεία επικοινωνίας: Παναγιωτόπουλος Νικόλαος    Τηλ.:2310294718