Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

ΑΡ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 176184

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων,  προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού ποσού #152.448,03 € # πλέον ΦΠΑ, ήτοι #189.035,56 €# συμπ/νου του ΦΠΑ 24% για το έτος 2023 για την προμήθεια:
Α. πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που στεγάζουν τις  Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ της ΠΥΣΥ Αν. Μακεδονίας & Θράκης, ποσού #136.431,72 €# πλέον ΦΠΑ ήτοι #169.175,33 €# συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%.
Β. καυσίμων κίνησης για τα υπηρεσιακά οχήματα (επιβατικά και μοτοποδήλατα) που εξυπηρετούν  τις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ της ΠΥΣΥ Αν. Μακεδονίας & Θράκης, ποσού #16.016,31 €# πλέον ΦΠΑ ήτοι #19.860,22 €#  συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%.

Ημ/νία Διενέργειας:  12/12/2022 

Προϋπολογισμός: 152.448,03 € πλέον ΦΠΑ

Τμήμα: Π.Υ.Σ.Υ. / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Κύρια Κατηγορία:  Προμήθεια 

Ημ/νία Δημοσίευσης : 23/11/2022

Τύπος: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  

Στοιχεία επικοινωνίας: Μαλαμίτσας Δημήτριος 2531059200 Μαυρίδης Νικόλαος 2531059212