Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αρ. Φακέλου545908/21-11-2022 Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ:   177311

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για το έτος 2023 για την προμήθεια:Α. πετρελαίου θέρμανσης και Β. καυσίμων κίνησης 

Ημ/νία Διενέργειας:  Ηλεκτρονική   αποσφράγιση στις 12/12/2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Προϋπολογισμός: προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού ποσού #133.380,49€# πλέον ΦΠΑ, ήτοι #165.391,82€# συμπ/νου του ΦΠΑ 24% για το έτος 2023 για την προμήθεια:
  Α. πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που στεγάζουν τις  Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ της Στερεάς Ελλάδας, ποσού #119.155,62€# πλέον ΦΠΑ ήτοι #147.752,97€# συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%
Β. καυσίμων κίνησης για τα υπηρεσιακά οχήματα (επιβατικά) που εξυπηρετούν τις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ της Στερεάς Ελλάδας ποσού #14.224,87€# πλέον ΦΠΑ ήτοι #17.638,85€#  συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%

Τμήμα: Τμήμα Συντονισμού και Υποστηρίξης της ΠΥΣΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κύρια Κατηγορία:  Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και καυσίμων κίνησης

Ημ/νία Δημοσίευσης : 21/11/2022

Τύπος: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  

Στοιχεία επικοινωνίας: Ωρολογά Τερψιθέα  τηλ. 22310 56221