Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αρ. Φακέλου Αρ. Πρωτ.:543132/18-11-2022  Συστ. αρ. ΕΣΗΔΗΣ:174420

Θέμα: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για δύο (2) έτη για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φύλαξης σε κτίρια αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Κ. Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Τοπική Δ/νση Α’ Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 15-17), στην Τοπική Δ/νση Β’ Θεσσαλονίκης (Πολυτεχνείου 1), στην Τ.Δ. Γ΄Θεσσαλονίκης (Γρ. Λαμπράκη 100), στην Τοπική Δ/νση Δ’ Θεσσαλονίκης (Τ. Οικονομίδη 1), στην Τοπική Δ/νση Θ΄Θεσσαλονίκης (Κωλέττη 23-25) και στην Περιφ/κή Δ/νση ΚΕΑΟ Κ. Μακεδονίας (Βαλαωρίτου 38), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ημ/νία Διενέργειας:  9/12/2022 

Προϋπολογισμός: 209.677,34 €  χωρίς ΦΠΑ 24%  260.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%

Τμήμα: ΠΥΣΥ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κύρια Κατηγορία:  Παροχή Υπηρεσιών

Ημ/νία Δημοσίευσης : 18/11/2022

Τύπος: Διακήρυξη

Πληροφορίες - τηλέφωνο επικοινωνίας: Γρηγοριάδου Αικατερίνη 2310294772  Παρασκευοπούλου Μαρία 2310294704