Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης : 11230/11-01-2021

Τίτλος: Επαναληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.782,00€ πλέον ΦΠΑ (15.846,60€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτηρίων που στεγάζουν δομές του e-ΕΦΚΑ αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Δυτ. Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας στην Π.Ε. Κεφαλληνίας για τα έτη 2021-2022

Κύρια Κατηγορία: Προμήθεια

Τμήμα: ΠΥΣΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προϋπολογισμός: #12.782,00€# πλέον ΦΠΑ

Ημ/νία Δημοσίευσης: 11/01/2022

Καταληκτική Ημ/νια Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών: 26/01/2022  2:00:00 π.μ.

Τύπος: Ανοικτή Διαδικασία αρ. 27 Ν.4412/2016 κάτω των ορίων

Στοιχεία επικοινωνίας: Δανέλη Βασιλική 2610630927