Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

ΑΡ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ :  146274

Τίτλος: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων,  προϋπολογισθείσας δαπάνης συνολικού ποσού #110.414,52 € # πλέον ΦΠΑ, ήτοι #136.913,99 €# συμπ/νου του ΦΠΑ 24% για το έτος 2022 για την προμήθεια:
 Α. πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που στεγάζουν τις  Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ της ΠΥΣΥ Αν. Μακεδονίας & Θράκης, ποσού #96.856,21 €# πλέον ΦΠΑ ήτοι #120.101,69 €# συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%
Β. καυσίμων κίνησης για τα υπηρεσιακά οχήματα (επιβατικά και μοτοποδήλατα) που εξυπηρετούν  τις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ της ΠΥΣΥ Αν. Μακεδονίας & Θράκης, ποσού #13.558,31  €# πλέον ΦΠΑ ήτοι #16.812,30 €#  συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%

Κύρια Κατηγορία: Προμήθεια

Τμήμα: Π.Υ.Σ.Υ. / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Προϋπολογισμός: #110.414,52 €# πλέον ΦΠΑ

Ημ/νία Δημοσίευσης: 30/12/2021

Καταληκτική Ημ/νια Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών: 15/01/2022 ώρα 23.59

Τύπος: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας: Μαλαμίτσας Δημήτριος 2531059200   Μαυρίδης Νικόλαος 2531059212