Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης: 469969/22-11-2021 

Τίτλος: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για το έτος 2022 για την σύναΕπαναληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.782,00€ πλέον ΦΠΑ (15.846,60€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτηρίων που στεγάζουν δομές του e-ΕΦΚΑ αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Δυτ. Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας στην Π.Ε. Κεφαλληνίας για τα έτη 2021-2022

Κύρια Κατηγορία: Προμήθεια

Τμήμα: ΠΥΣΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προϋπολογισμός: 12.782,00 πλέον ΦΠΑ

Ημ/νία Δημοσίευσης: 22/11/2021

Καταληκτική Ημ/νια Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών: 7/12/2021  2:00:00 μμ

Ημ/νία Διενέργειας: 13/12/2021  11:00:00 πμ

Τύπος: Ανοικτή Διαδικασία αρ. 27 Ν.4412/2016 κάτω των ορίων

Στοιχεία επικοινωνίας: Μπουχέλος Μιχαήλ, Τομαρά Άννα   e-mail: pysy.delladas@efka.gov.gr