Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αρ. Φακέλου:     Αρ.Πρωτ. Διακήρυξης 110455/31-03-2021

Τύπος: Ανοικτή Διαδικασία αρ. 27 Ν.4412/2016 κάτω των ορίων

Κύρια Κατηγορία:  Προμήθεια

Τίτλος:  Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων προϋπολογισθείσας δαπάνης 173.351,40€ πλέον ΦΠΑ  (214.894,60€ συμπ/νου ΦΠΑ ) για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτηρίων που στεγάζουν δομές του e-ΕΦΚΑ αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Δυτ. Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας για τα έτη 2021-2022

Ημ/νία Διενέργειας: 21/4/2021  10:00:00 πμ

Τμήμα: ΠΥΣΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προϋπολογισμός: 173.351,40 πλέον ΦΠΑ

Ημ/νία Δημοσίευσης: 31-03-2021

Στοιχεία επικοινωνίας : Δανέλη Βασιλική  2610344788