Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αρ. Φακέλου:     ΦΠΥ 20/21 Αρ.Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 104142/24-03-21

Τύπος: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων  

Κύρια Κατηγορία:  Παροχή Υπηρεσιών

Τίτλος:  Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Αττικής, για χρονικό διάστημα έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης του Φορέα για παράταση των εν λόγω υπηρεσιών έως 12 μήνες, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

Ημ/νία Διενέργειας: 24/03/2021

Τμήμα: Τμήμα Υποστηρίξης Π.Υ.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Προϋπολογισμός: #1.814.340,34€# 

Ημ/νία Δημοσίευσης: 24-03-2021

Στοιχεία επικοινωνίας : Μαρία Μπαμπαλή  αρ.τηλ. 210-5279920                                                     Όλγα Σταυροπούλου  αρ. τηλ. 210-5279924