Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αρ. Φακέλου:   Αρ.Πρωτ.103896/24-03-21 Συστ.αρ.ΕΣΗΔΗΣ:108022

Τύπος: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων  

Κύρια Κατηγορία:  Παροχή Υπηρεσιών

Τίτλος:  Διακήρυξη  Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται  Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ που υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΠΥΣΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ προϋπολογισθείσας δαπάνης #200.074,32# πλέον ΦΠΑ  για χρονικό διάστημα έως είκοσι δύο (22) μήνες με δικαίωμα προαίρεσης για παράταση των εν λόγω υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες προϋπολογισθείσας δαπάνης #107.910,50€# πλέον ΦΠΑ όπως περιγράφονται στον πίνακα προϋπολογισθείσας δαπάνης της παρούσης  και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

Ημ/νία Διενέργειας: 27/04/2021

Τμήμα: Τμήμα Συντονισμού και Υποστηρίξης της Π.Υ.Σ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Προϋπολογισμός: #307.984,82 €# 

Ημ/νία Δημοσίευσης: 24-03-2021

Στοιχεία επικοινωνίας : Πιπέρη Φανή  αρ.τηλ. 2710-391954, Δανάσκος Αντώνης  αρ. Τηλ. 2710-391903