Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αρ.Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 66746/24-02-21 ,Συστ.αρ.ΕΣΗΔΗΣ:  107889                                            

Τύπος: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων  

Κύρια Κατηγορία:   Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας 

Τίτλος: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα στεγάζονται Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ που υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΠΥΣΥ Κρήτης για χρονικό διάστημα  από 01/11/2021 και έως είκοσι τέσσερεις (24)  μήνες κατά περίπτωση , με δικαίωμα προαίρεσης παράτασης των  υπηρεσιών έως δώδεκα (12) μήνες  κατά περίπτωση  με λήξη   31/03/2024.

Ημ/νία Διενέργειας: 28-04-2021

Τμήμα: Τμήμα Συντονισμού και Υποστηρίξης ΠΥΣΥ ΚΡΗΤΗΣ

Προϋπολογισμός: #389.077,92 €# πλεόν ΦΠΑ

Ημ/νία Δημοσίευσης: 24-03-2021

Στοιχεία επικοινωνίας : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  αρ.τηλ.  2810-303567                                         ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗ  αρ. Τηλ. 2810-303564