Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αρ. Φακέλου: ΑΡ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 107743 Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης 102052/23-03-2021 

Τύπος: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων  

Κύρια Κατηγορία:  Παροχή Υπηρεσιών

Τίτλος:  Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια των υπηρεσιακών μονάδων της ΠΥΣΥ Δυτικής Μακεδονίας 

Ημ/νία Διενέργειας: 12/04/2021

Τμήμα: Τμήμα Συντονισμού και Υποστηρίξης της Π.Υ.Σ.Υ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προϋπολογισμός: #81.030,50 €# πλέον Φ.Π.Α.

Ημ/νία Δημοσίευσης: 23-03-2021

Στοιχεία επικοινωνίας : Μαρίνα Κόμπου αρ. Τηλ. 24610-55855 Φωτούλα Χρυσή αρ.τηλ. 24610-55845