Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αρ. Φακέλου: ΑΡ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 10828 Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης 101981/23-03-21

Τύπος: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων  

Κύρια Κατηγορία:  Παροχή Υπηρεσιών

Τίτλος: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων προϋπολογισθείσας δαπάνης 149.872,00 € πλέον ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΠΥΣΥ Βορείου Αιγαίου, για χρονικό διάστημα έως 17 μηνών για τη Λέσβο, Λήμνο, Σάμο, Ικαρία και για χρονικό διάστημα έως 21 μηνών για τη Χίο με δικαίωμα προαίρεσης παράτασης των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες, με τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Ημ/νία Διενέργειας: 16/04/2021

Τμήμα: Τμήμα Συντονισμού και Υποστηρίξης της ΠΥΣΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Προϋπολογισμός: 149.872,00 € πλέον ΦΠΑ

Ημ/νία Δημοσίευσης: 23-03-2021

Στοιχεία επικοινωνίας : Καραμβάση Περσεφόνη Υπαπαντή , Γκέντση Μαρία αρ. Τηλ. 22510-29001 εσωτ 3)