Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Αριθμός Φακέλου:       ΦΓ 35/19

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Κύρια Κατηγορία: ΠΡΟΜΗΘ. ΑΓΑΘΩΝ 
Τύπος: ΔΙΕΘΝΗΣ  ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Τίτλος: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια : «« α) δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) τροχήλατων καθισμάτων εργασίας υπαλλήλων (προϋπολογισθείσας δαπάνης 287.500,00 € πλέον ΦΠΑ ή 356.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%) &  β) τριάντα (30) τροχήλατων καθισμάτων εργασίας Διευθυντών (προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.800,00 € πλέον ΦΠΑ ή 5.952,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%)», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και συνολικής πιθανής δαπάνης 292.300,00 € πλέον ΦΠΑ  

Ημ/νία Δημοσίευσης : 29/7/2019

Ημ/νία Διενέργειας: 5/9/2019

Προϋπολογισμός: 292.300,00 € πλέον ΦΠΑ

Τόπος κατάθεσης προσφορών: ΕΦΚΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 16,  3ος όροφος