Χoρήγηση παράτασης του διαγωνισμού ΦΓ 56Ε/19

Φάκελος:    ΦΓ 56Ε/19

Τύπος: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ    (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)

Κύρια Κατηγορία:  ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ

Τίτλος:  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΒ.1 για τον  επαναληπτικό ανοικτό  ηλεκτρονικό   διαγωνισμό  (άνω των ορίων) για τη μακροχρόνια μίσθωση εξήντα (60) αυτοκινήτων για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ  σε ολόκληρη την Ελλάδα,διάρκειας 5 ετών      ΦΓ 56Ε/19

Προϋπολογισμός: #973.790,32€# πλέον ΦΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (μετά την απόφαση παράτασης): 16/11/2020

Ημ/νία Διενέργειας(μετά την απόφαση παράτασης): 20/11/2020

Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ

Τόπος κατάθεσης προσφορών/ πληροφορίες - τηλέφωνο επικοινωνίας:  e-ΕΦΚΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, ΤΚ 10671