Χoρήγηση παράτασης προσφορών διαγωνισμού

Φάκελος:    ΑΡ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 107929

Τύπος: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κύρια Κατηγορία:   Παροχή Υπηρεσιών

Τίτλος:  Απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται  οι Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ  αρμοδιότητας Π.Υ.Σ.Υ. - Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για χρονικό διάστημα έως 21 μηνών κατά περίπτωση (με ημερομηνία έναρξης την 01/11/2021) με μονομερές δικαίωμα προαίρεσης παράτασης των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως 12 μηνών

Προϋπολογισμός: #246.746,50 €# πλέον ΦΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης: ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/03/2021  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 20/4/2021

Ημ/νία Διενέργειας: 14/05/2021

Τμήμα: Π.Υ.Σ.Υ. / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας:  Μαλαμίτσας Δημήτριος 2531059200  Μαυρίδης Νικόλαος 2531059212