Απόφαση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 196010 για την ανάθεση του έργου: “Ανακαίνιση εγκαταστάσεων του ιδιόκτητου κτιρίου του e-ΕΦΚΑ επί της οδού Ομήρου 13, στα Τρίκαλα ”

Τίτλος: Απόφαση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 196010 για την ανάθεση του  έργου: “Ανακαίνιση εγκαταστάσεων του ιδιόκτητου κτιρίου του e-ΕΦΚΑ επί της οδού Ομήρου 13, στα Τρίκαλα ”

Στοιχεία Διακήρυξης: Αρ. Πρωτ.:83556/20-02-23 , Α.Δ.Α.:960Ξ46ΜΑΠΣ-ΔΓΡ , ΑΔΑΜ:23PROC012157548.

Στοιχεία Απόφασης: Αρ. Πρωτ.:134219/21-03-23 , Α.Δ.Α.:Ψ7ΥΙ46ΜΑΠΣ-Ξ7Ν, ΑΔΑΜ:23PROC012330061.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών : Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών μετατίθεται από την 24/03/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στην 04/04/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.,

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών μετατίθεται από την 28/03/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στην 05/04/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ..

Εγγυητική  Επιστολή Συμμετοχής: Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής μετατίθεται από την 24/05/2024 στην 04/06/2024.

Αιτήματα διευκρινίσεων: Η ζήτηση τυχόν διευκρινήσεων σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης μετατίθεται από την 16/03/2023 στην 27/03/2023 και η ανάρτηση των σχετικών απαντήσεων της  αναθέτουσας αρχής μετατίθεται από την 20/03/2023 στην 31/03/2023.